Bijna 18 en op het MBO niveau 1 en 2

De module

In de module Studeren, onderdeel ‘(Bijna) 18 en op het mbo niveau 1/2’, wordt met name de formele kant van het fenomeen Studeren verkend met als doelgroep mbo-studenten onder de 18 jaar, die op het punt staan 18 jaar te worden, niveau 1 en 2. Dit verkennen gebeurt door middel van opdrachten en er wordt toegewerkt naar het zelfstandig aanvragen en gebruiken van studiefinanciering, het hoofddoel van de module (de studiefinanciering bestaat uit vier onderdelen: basisbeurs; aanvullende beurs; studentenreisproduct en lening). Een belangrijke opmerking bij het daadwerkelijk aanvragen van een studiefinanciering: dit dient uit oogpunt van privacy en aansprakelijkheid buiten school plaats te vinden. In deze lessenreeks wordt dit aanvragen alleen voorbereid. De introductie van het fenomeen Studeren geschiedt klassikaal op basis van een animatiefilmpje. Er zijn twee clusters opdrachten. Het eerste cluster bestaat uit drie online opdrachten: één opdracht gaat over het studentenreisproduct en twee gaan over de studiefinanciering in algemenere zin. De studenten kunnen de opdrachten individueel maken of in groepjes. Bij de opdrachten worden er ook online vragen gesteld, waarbij de studenten zelf hun antwoorden online kunnen controleren. Tevens wordt de verworven kennis na de drie opdrachten online getoetst, bij de zogenoemde Kennischeck. Ook hier kunnen de studenten zelf de antwoorden online controleren. Het tweede cluster, het onderdeel Aan de slag, bestaat uit twee opdrachten. Hier onderzoeken de studenten hoe het aanvragen van studiefinanciering precies gaat, waaronder het aanvragen en gebruiken van het studentenreisproduct. In de module wordt er tevens gewerkt aan het uitbreiden van de woordenschat rondom de formele kant van studeren. Ook dit gebeurt actief, door het maken van een online sleepoefening.

Opbouw module

De module is opgebouwd uit vier onderdelen: Animatie – ‘(Bijna) 18 en op het mbo niveau 1/2’ – Aan de slag – Woorden ‘(Bijna) 18 niveau 1/2’ oefenen. Tevens zijn er stappenplannen toegevoegd, die kunnen worden gedownload en geprint (het ‘vijfde’ onderdeel: Uitleg aanvragen studiefinanciering en Uitleg aanvragen reisproduct). In deze stappenplannen staan de stappen die de student moet zetten om bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) studiefinanciering aan te vragen, waaronder het studentenreisproduct, alsook de stappen die de student moet zetten om zijn studentenreisproduct daadwerkelijk te kunnen gebruiken.

Doelgroep

  • Mbo-studenten, eerste leerjaar, beroepsopleidende leerweg (bol), niveau 1 en 2

 

Duur

De gehele module duurt 90 minuten. De docent is vrij om opdrachten over te slaan en zo de module in te korten.

Benodigde materialen

1. Smartboard of computer met internetverbinding plus beamer en scherm
2. Een lokaal met voldoende computers met internetverbinding voor de studenten
3. Voldoende koptelefoons voor de studenten

Voorbereiding

1. De docent bekijkt de module online.
2. De docent neemt de docentenhandleiding door en bepaalt welke onderdelen klassikaal besproken moeten worden

Beginsituatie

De module kan worden ingezet bij het onderdeel Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Ook kan de module worden aangeboden binnen het vak Burgerschap. Bij het onderdeel LOB en het vak Burgerschap zullen zaken als studiefinanciering en studentenreisproduct op één of andere manier aan de orde zijn gekomen, zodat de studenten beschikken over een zekere voorkennis.

Leerdoelen module plus aansluiting leerdoelen LOB en Burgerschap

Onderdeel ‘(Bijna) 18 en op het mbo niveau 1/2’

Over de studiefinanciering in het algemeen:
1. De student kan benoemen dat hij als 18-jarige recht heeft op studiefinanciering en dat hij deze aanvraagt bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
2. De student kan benoemen dat de studiefinanciering is opgebouwd uit vier onderdelen: een basisbeurs, een aanvullende beurs, een studentenreisproduct en een lening
3. De student kan benoemen dat de hoogte van de basisbeurs afhankelijk is van zijn woonsituatie: uitwonende studenten krijgen een hogere basisbeurs dan thuiswonenden
4. De student kan uitleggen hoe een aanvullende beurs werkt. Hij kan uitleggen dat het recht hierop en de hoogte ervan onder andere afhankelijk is van het inkomen van de ouders en de gezinssamenstelling
5. De student kan uitleggen wat een studentenreisproduct is, waaronder het verschil tussen en week- en weekendabonnement
6. De student kan benoemen dat een lening altijd moet worden terugbetaald
7. De student kan benoemen dat hij recht heeft op een eenoudertoeslag, als hij alleen is en naast zijn mbo-opleiding een
kind verzorgt
8. De student kan uitleggen wat budgetteren is
9. De student kan uitleggen wat hij moet doen als hij stopt met zijn mbo-studie of van studie verandert. Hij kan
benoemen dat hij dit dan doorgeeft aan zijn opleiding en aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Over de studiefinanciering voor mbo’ers niveau 1 of 2:
1. De student kan benoemen dat de basisbeurs en aanvullende beurs een gift zijn, net zoals het studentenreisproduct, als hij een mbo-opleiding op niveau 1 of 2 volgt
2. De student kan benoemen dat als hij een mbo-opleiding volgt op niveau 1 of 2, hij net zolang studiefinanciering kan krijgen als hij staat ingeschreven bij een mbo-opleiding op één van beide niveaus

Aan de slag
1. De student kan benoemen waar hij een studiefinanciering kan aanvragen, wat hij hiervoor nodig heeft en hoe hij dit veilig kan doen
2. De student kan de stappen benoemen die hij moet zetten bij het aanvragen van een studiefinanciering, waaronder het studentenreisproduct
3. De student kan de stappen benoemen die hij moet zetten om zijn studentenreisproduct te koppelen aan zijn persoonlijke ov-chipkaart
4. De student kan de stappen benoemen die hij moet zetten om zijn studentenreisproduct op zijn ov-chipkaart te zetten, zodat hij daadwerkelijk zijn studentenreisproduct kan gaan gebruiken

Woorden ‘(Bijna) 18 en op het mbo niveau 1/2’ oefenen
1. De student kan woorden rondom studeren plaatsen in de juiste context en ongeveer uitleggen wat ze betekenen
De leerdoelen van deze module sluiten aan bij de competenties die bij het onderdeel Loopbaanoriëntatie en begeleiding aan de orde komen (klik hier voor meer informatie). Ook sluiten de leerdoelen van deze module aan bij met name de economische dimensie voor het vak Burgerschap op het mbo (klik hier voor meer informatie).

Evaluatie

De docent stelt gedurende deze pilotmodule steekproefsgewijs en observerend vast of de student op zijn niveau de leerdoelen heeft bereikt. De leeromgeving kan in de toekomst zo worden ingericht, dat de resultaten per student online worden vastgelegd en in te zien zijn door de docent. Op basis van deze vastgelegde resultaten kan de docent dan elke student individueel beoordelen.