Docenthandleiding module Bijbaan

De module

In de module Bijbaan wordt het thema ‘bijbaan’ verkend aan de hand van opdrachten en worden leerlingen voorbereid op het zelfstandig terugvragen van te veel betaalde loonbelasting. Dit is het hoofddoel van de module. Een belangrijke opmerking hierbij: het daadwerkelijk terugvragen vindt – uit oogpunt van privacy en aansprakelijkheid – buiten de klassensituatie plaats1. In de lesmodule wordt dit terugvragen alleen voorbereid.

Opbouw module

De module Bijbaan is opgebouwd uit vijf onderdelen: Animatie – Opdrachten ‘Aan het werk!’ – Opdrachten ‘Money, money…’ – Aan de slag – Woorden oefenen. Het onderdeel ‘Uitleg teruggave loonbelasting’ valt buiten het bestek van de les. Hierin vinden leerlingen een stappenplan dat ze (thuis) kunnen downloaden en printen. In het stappenplan staan de stappen die je moet zetten om bij de Nederlandse belastingdienst te veel betaalde loonbelasting terug te vragen.

De introductie van het thema ‘bijbaan’ vindt klassikaal plaats aan de hand van een animatiefilmpje. Vervolgens worden online opdrachten aangeboden. Het gaat om zes opdrachten, verdeeld over twee clusters. De leerlingen kunnen deze opdrachten individueel maken of in tweetallen. De leerlingen kunnen zelf hun antwoorden op de opdrachten online controleren. De docent bespreekt op gezette tijden de voortgang bij de opdrachten met de leerlingen. Via zogenaamde Kennischecks wordt de verworven kennis online getoetst in de module. Ook hier kunnen de leerlingen zelf de antwoorden online controleren. In het onderdeel Aan de slag oefenen leerlingen digitale informatievaardigheden en mediawijsheidcompetenties2 die ze nodig hebben bij het zelfstandig terugvragen van te veel betaalde loonbelasting. In het onderdeel Woorden

Doelgroep

  • Vmbo-leerlingen, vierde leerjaar, alle leerwegen (beroeps, kader, gemengd, theoretisch).
  • Mbo-studenten, eerste leerjaar, alle niveaus (niveau 1, 2, 3, 4).

Duur

De gehele module duurt 90 minuten. De docent is vrij om opdrachten over te slaan en zo de module in te korten.

Benodigde materialen

  1. Digibord of computer met internetverbinding, beamer en scherm.
  2. Een lokaal met voldoende computers (laptops/tablets) met internetverbinding voor de leerlingen. Bij voorkeur 1 computer per leerling,anders 1 computer per tweetal.
  3. Voldoende koptelefoons voor de leerlingen. Vraag de leerlingen vooraf hun eigen ‘oortjes’ mee te nemen.
  4. Deze docentenhandleiding.
  5. Antwoordbladen. In de antwoordbladen vindt u bij alle opdrachten de juiste/mogelijke antwoorden. Ook vindt u daarinachtergrondinformatie over de inhoud en het doel van de opdrachten. De antwoordbladen dient u digitaal te gebruiken; door uit te zoomen naar 200% is alle informatie goed leesbaar.

Voorbereiding

1. De docent opent en leest de e-mail, die hij ontvangt nadat de school een overeenkomst heeft gesloten met Stichting Digisterker, de ontwikkelaar van Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid. De inloggegevens van de leerlingen zitten als bijlage bij deze mail. In de mail wordt uitgelegd hoe met deze gepseudonimiseerde inloggegevens om te gaan. De docent leest deze instructie en voert haar uit.

2. De docent bekijkt de module online: https://doejedigiding.nl/ en logt in met de inloggegevens die hij heeft ontvangen via zijn e-mailadres. Als hij met deze gegevens inlogt, komt hij op het docentendeel van de leeromgeving terecht. Het docentendeel bevat naast de modules, waaronder de module ‘Bijbaan’, ook het onderdeel ‘Informatie docent’. Daar vindt hij o.a. de docentenhandleidingen en antwoordenbladen van de modules, waaronder de docentenhandleiding en het antwoordenblad van deze module.

3. De docent neemt de docentenhandleiding door en bepaalt welke onderdelen klassikaal besproken moeten worden en welke opdrachten hij eventueel wil overslaan.
Woorden Bijbaan oefenen

Leerdoelen module Bijbaan

Onderdeel 1: Aan het werk!
1. De leerling kan benoemen dat het afhankelijk van iemands leeftijd is welke bijbaantjes men wel en niet mag doen en waar op internet
hierover informatie is te vinden.
2. De leerling kan uitleggen wat het verschil is tussen ‘zwart’ en ‘wit’ werken.
3. De leerling kan benoemen dat men als werkende recht heeft op het minimumloon, dat de hoogte van dit minimumloon verschilt per leeftijd
en dat het tweemaal per jaar wordt aangepast. Ook kan de leerling benoemen waar op internet hierover informatie is te vinden.
4. De leerling kan op hoofdlijnen benoemen wat er in een arbeidsovereenkomst staat.
5. De leerling kan uitleggen wat het verschil is tussen het bruto- en nettoloon.
6. De leerling kan op hooflijnen benoemen welke rechten een werknemer heeft. Ook kan de leerling benoemen waar op internet hierover
informatie is te vinden.

Onderdeel 2: Money, money…
1. De leerling kan benoemen wat de Nederlandse overheid met ‘ons’ belastinggeld doet.
2. De leerling kan uitleggen waarom men bij bijbaantje vaak teveel loonbelasting betaalt.
3. De leerling kan benoemen dat men op de website van de Nederlandse belastingdienst moet zijn om aangifte loonbelasting te doen.
4. De leerling kan benoemen welke gegevens/documenten iemand nodig heeft om loonbelasting terug te kunnen vragen.
5. De leerling kan benoemen tot hoeveel jaar terug men loonbelasting terug kan vragen.
6. De leerling kan uitleggen wat loonheffingskorting is, en dat men dit ook meteen kan laten toepassen op het loon.

Aan de slag
1. De leerling kan de stappen benoemen die nodig zijn bij het terugvragen van loonbelasting.
2. De leerling kan benoemen wat iemand allemaal nodig heeft bij het terugvragen van loonbelasting.
3. De leerling kan uitleggen wat goede zoektermen zijn.
4. De leerling kan uitleggen hoe men kan zien of een website wel of niet betrouwbaar is.

Woorden Bijbaan oefenen
1. De leerling kan woorden rondom bijbaan en loonheffing plaatsen in de juiste context en ongeveer uitleggen wat ze betekenen.

Relatie met vakken

De module kan binnen het vmbo worden aangeboden bij de vakken Economie, Maatschappijleer en Maatschappijkunde en bij Burgerschap. Ook kan hij worden ingezet door de mentor. Binnen het mbo kan de module worden aangeboden bij de vakken Burgerschap en Economie en bij hetonderdeel Beroepspraktijkvorming. Bij genoemde vakken/onderdelen kunnen thema’s zoals jongeren en een bijbaan, werken, aangifte en teruggave van belastingen op één of andere manier al zijn besproken. De module biedt dan een andere manier om die leerstof te herhalen.

Aansluiting bij leerdoelen en eindtermen maatschappijvakken vmbo en mbo

De leerdoelen van deze module sluiten in het vmbo aan bij de leerdoelen van de Preambule en bij sommige eindtermen van de vakken Maatschappijleer, Maatschappijleer II (Maatschappijkunde) en Economie, zoals genoemd in het Examenprogramma maatschappijleer vmbo,Examenprogramma maatschappijleer II vmbo en Examenprogramma Economie vmbo (klik hier en verder voor meer informatie). Ook sluit het goed aan bij de Burgerschapsopdracht voor het vmbo. Voor het mbo sluiten de leerdoelen van deze module aan op de dimensies die zijn geformuleerd voor het vak Burgerschap, met name op de economische dimensie (klik hier voor meer informatie).

Evaluatie

De Kennischecks geven aan in hoeverre de individuele leerlingen de leerdoelen hebben bereikt. De resultaten van de kennischecks zijn voor de docent online in te zien.