Docenthandleiding module Identiteit

De module

In de module Identiteit wordt het begrip identiteit verkend aan de hand van opdrachten en wordt er toegewerkt naar het zelfstandig aanvragen van een ID-kaart en/of paspoort, het hoofddoel van de module. Een belangrijke opmerking hierbij: het daadwerkelijk aanvragen dient uit oogpunt van privacy en aansprakelijkheid buiten school plaats te vinden. Hier wordt dit aanvragen alleen voorbereid. De introductie van het begrip identiteit geschiedt klassikaal op basis van een animatiefilmpje. De opdrachten worden online aangeboden. Er zijn twee clusters opdrachten: een cluster van zes en een cluster van vijf opdrachten. Beide clusters worden ingeleid door een YouTubefilmpje, waarin een waargebeurde casus van identiteitsfraude aan de orde komt (Zaak 1 en Zaak 2). De leerlingen/studenten kunnen deze opdrachten individueel maken of in groepjes. Tussen de opdrachten door worden er online vragen gesteld. De leerlingen/studenten kunnen zelf hun antwoorden op deze vragen online controleren. Tevens wordt de verworven kennis op twee momenten gedurende de module online getoetst, de zogenoemde Kennischecks. Ook hier kunnen de leerlingen/studenten zelf de antwoorden online controleren. In de module wordt er ook gewerkt aan het uitbreiden van de woordenschat rondom identiteit en overheid. Ook dit gebeurt actief, door het maken van een online sleepoefening.

Opbouw module

De module is opgebouwd uit vijf onderdelen: Animatie – Zaak 1 – Zaak 2 – Aan de slag – Woorden identiteit oefenen. Tevens is er een infographic toegevoegd, die kan worden gedownload en geprint (het ‘zesde’ onderdeel: Uitleg aanvragen paspoort of ID-kaart). In deze infographic staan de stappen die je moet zetten om bij de gemeente waar je woont een ID-kaart of een paspoort aan te vragen.

Doelgroep

• Vmbo-leerlingen, vierde leerjaar, alle leerwegen
• Mbo-studenten, eerste leerjaar, niveaus 1, 2 en 3

Duur

De gehele module duurt 90 minuten. De docent is vrij om opdrachten over te slaan en zo de module in te korten.

Benodigde materialen

1. Smartboard of computer met internetverbinding plus beamer en scherm
2. Voldoende pennen en papier voor de leerlingen/studenten
3. Een lokaal met voldoende computers met internetverbinding voor de leerlingen/studenten
4. Voldoende koptelefoons voor de leerlingen/studenten

Voorbereiding

1. De docent bekijkt de module online.
2. De docent neemt de docentenhandleiding door en bepaalt welke onderdelen klassikaal besproken moeten
worden.
3. De leerlingen/studenten zorgen ervoor dat ze hun ID-kaart of paspoort bij zich hebben (dit is trouwens
verplicht)

Beginsituatie

De module kan worden aangeboden binnen het vak Maatschappijleer en Maatschappijkunde (vmbo), het vak Burgerschap (vo en mbo) of bij projecten of vakoverstijgend onderwijs waarbij thema’s aan de orde komen die een relatie hebben met genoemde vakken. Ook kan de module worden ingezet door de mentor (vmbo) en bij loopbaanleren (mbo). Bij de vakken Maatschappijleer, Maatschappijkunde en Burgerschap zullen begrippen als identiteit, overheid/gemeente en rechten en plichten van de Nederlandse burger op één of andere manier zijn besproken, zodat de leerlingen/studenten beschikken over een zekere voorkennis.

Leerdoelen module plus aansluiting leerdoelen en eindtermen maatschappijvakken vmbo en mbo

Zaak 1
1. De leerling/student kan uitleggen wat de persoonlijke identiteit inhoudt
2. De leerling/student kan uitleggen wat officiële identiteit inhoudt
3. De leerling/student kan de officiële, fysieke ID-bewijzen benoemen (ID-kaart, paspoort, rijbewijs)
4. De leerling/student kan het officiële, digitale ID-bewijs benoemen (DigiD)
5. De leerling/student kan uitleggen hoe een veilige kopie gemaakt kan worden van het ID-bewijs

Zaak 2
1. De leerling/student kan het verschil tussen een ID-kaart en paspoort benoemen
2. De leerling/student kan benoemen wat men wel en niet mag doen met een ID-bewijs
3. De leerling/student kan uitleggen hoe men een echte ID-kaart of echt paspoort kan herkennen
4. De leerling/student kan benoemen wie naar een ID-kaart of paspoort mag vragen

Aan de slag
1. De leerling/student kan benoemen waar men een paspoort of ID-kaart kan aanvragen
2. De leerling/student kan de stappen benoemen die nodig zijn bij het aanvragen van een paspoort of ID-kaart
3. De leerling/student kan benoemen wat men allemaal nodig heeft bij het aanvragen van een paspoort of ID-kaart
4. De leerling/student kan benoemen hoe lang het aanvragen van een paspoort of ID-kaart duurt
5. De leerling/student kan benoemen wat het aanvragen van een paspoort of ID-kaart kost
6. De leerling/student kan uitleggen wat goede zoektermen zijn
7. De leerling/student kan uitleggen wat men moet doen als de zoekresultaten tegenvallen
8. De leerling/student kan uitleggen hoe men kan zien of een website wel of niet betrouwbaar is

Woorden identiteit oefenen
1. De leerling/student uitleggen wat ze betekenen
kan woorden rondom identiteit en overheid plaatsen in de juiste context en ongeveer
De leerdoelen van deze module sluiten aan bij de leerdoelen van de Preambule en sommige eindtermen van de vakken Maatschappijleer en Maatschappijleer II (Maatschappijkunde), zoals genoemd in het Examenprogramma maatschappijleer vmbo en Examenprogramma maatschappijleer II vmbo (klik hier en verder voor meer informatie). Ook vallen de leerdoelen van deze module binnen de dimensies, die zijn geformuleerd voor het vak Burgerschap op het mbo (klik hier voor meer informatie).

Evaluatie

De docent stelt gedurende deze pilotmodule steekproefsgewijs en observerend vast of de leerling/student op zijn niveau de leerdoelen heeft bereikt. De leeromgeving kan in de toekomst zo worden ingericht, dat de resultaten per leerling/student online worden vastgelegd en in te zien zijn door de docent. Op basis van deze vastgelegde resultaten kan de docent dan elke leerling individueel beoordelen.