De rol van de bibliotheek bij digitaal burgerschap op scholen

Vindt jouw bibliotheek het belangrijk om bij te dragen aan het vergroten van digitaal burgerschap bij leerlingen/studenten tussen 15 en 18 jaar? En sta je open voor gesprekken met scholen voor vmbo, mbo of praktijkonderwijs in jouw regio? Ontdek hoe jouw bibliotheek scholen op vijf manieren kan ondersteunen bij het vergroten van digitaal burgerschap bij hun leerlingen/studenten.

 

1. Intermediair/adviseur

Scholen zijn vrij in het kiezen van hun leermiddelen. In de rol van intermediair/adviseur is het belangrijk om kennis te hebben van hoe scholen keuzes voor leermiddelen maken. Onderzoek toont aan dat de keuze voor leermiddelen vaak intuïtief wordt gemaakt en dat docenten het soms moeilijk vinden om hun behoeften aan aanbieders over te brengen. Criteria die genoemd worden bij de keuze van leermiddelen zijn onder andere: aansluiten bij de kerndoelen van de SLO, aansluiten bij de interesses van de leerlingen, de differentiatiemogelijkheden en een gebruiksvriendelijke vormgeving.

Voor intermediairs betekent dit dat het goed is om het gesprek te voeren met docenten over waar hun behoeften liggen en welke criteria zij hierbij hanteren, bewust of onbewust. Het aanbod vanuit de bibliotheek kan daarop dan zo goed mogelijk worden afgestemd.

 

2. Workshop voor docenten

Docenten hebben uiteenlopende behoeften als het gaat om ondersteuning. Docenten met meer kennis over de lesinhoud hebben behoefte aan versterking van de eigen rol bij het vormgeven van het curriculum, terwijl docenten met minder kennis zich graag laten leiden door een methode en het digibord, zo blijkt uit het eerder genoemde onderzoek.

Om digitaal burgerschap in te bedden in het onderwijs, is het van belang dat docenten zelf ook voldoende op de hoogte zijn, zodat ze hun kennis en kunde aan de leerlingen kunnen overdragen. Ook van belang is dat ze zich comfortabel voelen met de methoden die hiervoor worden ingezet. Workshops gericht op het werken met leermiddelen voor digitaal burgerschap kunnen een belangrijke rol spelen in het keuzeproces voor methoden, en zo een bijdrage leveren aan de professionalisering van docenten.

 

3. Voorlichtingsbijeenkomst

Een voorlichtingsbijeenkomst speciaal voor leerlingen en/of ouders op school over een concreet thema zoals ’18 jaar worden’ of ‘regelzaken bij gaan studeren’ kan van toegevoegde waarde zijn voor het onderwijs. Bij het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst is het belangrijk dat er gestart wordt vanuit de behoeften van de school. Vraaggericht werken betekent niet ‘u vraagt, wij draaien’, maar ook niet ‘ik, als professional, weet wat goed voor u is’. Door samen te werken en goed te communiceren over de vraag en het mogelijke aanbod, kan de bibliotheek waardevolle ondersteuning bieden aan scholen.

 

4. Helpdesk voor jongeren

Een helpdesk organiseren op school voor digitale regelzaken kan ervoor zorgen dat de bibliotheek zichtbaar wordt voor de doelgroep. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een pop-up Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) te organiseren op middelbare scholen en het mbo, waar jongeren terecht kunnen met al hun vragen over digitale regelzaken zoals DigiD, teruggaaf inkomstenbelasting en gaan studeren. Denk hierbij aan de juiste tijdstippen en locaties, en zorg voor ‘vaste gezichten’ binnen de helpdesk. Meer informatie hierover vind je hier.

 

5. Gastles voor jongeren 

Gastlessen voor leerlingen en studenten kunnen inspiratie, motivatie en een breed perspectief bieden. Door gastlessen te organiseren komen leerlingen in contact met mensen uit verschillende beroepen en achtergronden. De bibliotheek kan gastlessen aanbieden op het terrein van digitaal burgerschap. Zo zijn er al meerdere bibliotheken die gastlessen Doe je digiding! verzorgen. Om bibliotheekmedewerkers die dit ook overwegen op weg te helpen, biedt Stichting Digisterker de Training Gastdocent Doe je digiding! aan.

 

Meer informatie

Door één of meer van deze vijf manieren te omarmen, kan jouw bibliotheek een eigen invulling geven aan het ondersteunen van scholen bij het vergroten van digitaal burgerschap. Wil je graag advies over hoe je deze manieren kunt vormgeven? Neem dan contact op via doejedigiding@digisterker.nl.